SINDIKATA E PAVARUR E ARSIMIT TE SHQIPERISE

Print
There are no translations available.

Nr.Vendimit dhe data e njohjes: Vendim nr.4860 date 25.09.1997 .
Emri i Presidentit: BAJRAM KRUJA.
Vendi dhe selia: Tirane, Rruga “Perlat Rexhepi”,pallati i Sokol Komanit, hkalla 2,kati 7, apartamenti 43.
Qellimet e Sindikates: Permbushja e interesave jetike dhe shoqerore te punonjesve te arsimit,mbrojtja ne vazhdimesi te interesave te tyre ne kushtet e pluralizmit politik dhe ekonomik pa marre parasysh perkatesine e tyre nacionale, politike,ideologjike,sociale,kulturore,fetare,seksin,si dhe do te kundershtoje ne vazhdimesi rrezikun e vendosjes se diktaturave.
E drejta e anetaresise: Ne SPASH mund te aderojne te gjithe ata persona qe jane pergjegjes ne fushen e edukimit e arsimit ne shkolla publike e private si: mesuesit dhe edukatoret, punonjesit e tjere edukativ , punonjesit e sistemit ndihmes, studentet qe vazhdojne per mesuesi dhe drejtoret e shkollave, pa te drejte vote.
Shtrija teritoriale e sindikates: Ne 36 rrethe te vendit, me perjashtim te rretheve Kukes e Has qe eshte ne riorganizim.Kontrata e nivelit te pare: Kontrata e nivelit te pare eshte lidhur me 25 Maj 2010 ndermjet MASH dhe SPASH-FSASH.Kontata te nivelit te dyte jane lidhur me 28 DAR-ZA dhe jane ne proces kontratat me 10 DAR-ZA te tjera.
Sindikata-Arsimit