STRUKTURAT AKTUALE TË BSPSH

Print
There are no translations available.

I. Forumet drejtuese të BSPSH

 1. President i BSPSH  z.Gezim Kalaja
 2. Zv/President BSPSH  z.Sami Kariqi

II.Organet vendimarrëse të BSPSH

 1. Presidenti
 2. Asambleja Kombëtare e BSPSH
 3. Këshilli Kombëtar i BSPSH
 4. Komisioni i Kontroll-Revizionit BSPSH
 5. Komisioni i Interpretimit dhe i Zbatimit të Statutit BSPSH

III. Organi ekzekutiv i BSPSH (Sekretariati)

 1. Zv/Presidenti i BSPSH 
 2. Sekretariati i BSPSH për problemet organizative
  Sekretar Organizativ z. Koço Jani + specialist  z. Hiqmet Mellas
 3. Sekretariati i BSPSH për Marrëdheniet me Publikun
  Sekretar + specialist z.Bajram Kruja
 4. Sekretariati për Marrëdhëniet Ndërkombëtare
  Sekretare zj. Arjola Alikaj
 5. Drejtore e Departamentit Juridik znj. Arjola Alikaj 
 6. Departamenti i shtypit dhe propagandës
 7. Rrjeti i Gruas zj.Diana Kristo
 8. Rrjeti i Rinisë zj. Elona Preza Xhaxho
 9. Instituti i Punës

Lidhur me numrin e anëtarëve, i vërtetuar nga deklarimet personale, kuotizacionet ose vërtetimet noteriale ju informojmë se në fillim të vitit 2009 Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë ka të regjistruar një anëtarësi prej 83 847 anëtarë të cilët janë në marrëdhënie pune në ndërmarrje.
Gjatë 5 viteve të fundit pranë Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë ruajnë anëtarësinë e tyre një numër prej 45200 anëtarësh të cilët kanë dalë në pension pleqerie gjatë këtyre viteve ose që kanë dalë të papunë për shkak të reformave ekonomike (privatizim, ristrukturim të nd/jeve).Anëtarësia e përgjithshme është 129047.
Lidhur me numrin e kontratave kolektive të punës të lidhura dhe numrin e punonjësve të mbuluara me këto kontrata ju informojmë se:
Deri në fund të vitit 2008 dhe në 6-mujorin e parë të vitit 2009 e në vazhdim nën emërtesën e Bashkimit i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe strukturave sindikale të saj është regjistruar një numër mbi 250 kontrata të lidhura në të gjitha degët e ekonomisë pranë zyrave vendore të punësimit në rrethe, numër i cili vazhdon duke u rritur. Numri i punonjësve të mbuluar nga kontrata kolektive e nivelit të parë  është 88% e numrit të përgjithshëm të punonjësve  në sektorin shtetëror, numri i punonjësve të mbuluar me kontrata kolektive të nivelit të dytë në sektorin shtetëror është  52% e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në këtë sektor. Numri i punonjësve të mbuluar me kontrata kolektive të nivelit të  parë në sektorin privat  është 15% e numrit të përgjithshëm të punonjësve të punësuar në këtë sektor.

IV. Struktura rajonale të BSPSH-së.

 1. Prefektura Tiranë
 2. Prefektura Shkodër
 3. Prefektura Peshkopi4
 4. Prefektura Korçë
 5. Prefektura Elbasan
 6. Prefektura  Durrës
 7. Prefektura Berat
 8. Prefektura Fier
 9. Prefektura Vlorë
 10. Prefektura Gjirokastër
 11. Prefektura Lezhë

V. Struktura Lokale të BSPSH

Janë të ngritura në 21 rrethe : Shkodër, Pukë, Peshkopi, Mat, Lezhë, Laç , Tiranë, Kavajë . Durrës , Krujë , Elbasan, Gramsh , Korçë, Pogradec, Fier , Berat , Skrapar , Gjirokastër,Vlorë , Tropojë, rrethet e tjera janë në riorganizim të strukturave të tyre drejtuese.

VI. Strukturat Federative në përbërje të BSPSH

 1. Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë - Miratuar me Vendim Gjykate nr.4860 dt 25.9.1997 - Afiluar në Internacionale (E.I) Kryetar z. Bajram Kruja
 2. Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Shqipërisë- Miratuar nga Ministria e Drejtësisë më 14 shkurt 1991 - Afiluar në Internacionale (M.F.I) (I.C.E.M) Kryetar z. Gëzim Kalaja
 3. Sindikata e Pavarur e Shëndetësisë Shqiptare - Miratuar me Vendim Gjykate nr.4755 dt 25.9.1997 - Afiluar në Internacionale (P.S.I) Kryetar z. Sabri Skënderi
 4. Sindikata e Pavarur e Telekomit të Shqipërisë -Miratuar me Vendim Gjykate nr.3 dt 8.6.1994 - Afiluar në Internacionale (U.N.I)
 5. Sindikata e Pavarur e Tipografëve të Shqipërisë- Miratuar me vendim Gjykate nr.4 dt 10.4.1995- Afiluar në Internacionale (U.N.I) Kryetare z. Hiqmete Daja
 6. Sindikata e Pavarur e Punonjësve Civilë të Mbrojtjes dhe Rendit - Miratuar me Vendim Gjykate nr.3016 dt 20.06.1997
 7. Sindikata e Pavarur e Industrisë së Lehte dhe Tekstile- Miratuar me Vendim Gjykate nr.5429 dt 24.10.1997- Afiluar në ITGLËF Kryetar z. Myftar Ismalaja
 8. Sindikata e Pavarur e Artistëve të Shqipërisë- Miraturar me Vendim Gjykate nr.748 dt 2.3.2001 Kryetar z. Reshat Ibrahimi
 9. Sindikata e Pavarur e Energjetikës së Shqipërisë- Miratuar me Vendim Gjykate nr.751 dt 6.3.2001
 10. Sindikata e Pavarur e Pensionistëve të Shqipërisë- Miratuar me Vendim Gjykate nr.1506 dt 12.5.2000 Kryetar z.  Hysen Daja
 11. Sindikata e Pavarur e Punonjësve të Ndërtimit dhe Punëve Publike të Shqipërisë - Miratuar me Vendim Gjykate nr.7601 dt 5.11.2007 Kryetar z. Sherif Bulku

Sindikata të profesioneve të tjera vazhdojnë të jenë nën monitorim të organeve përkatëse të BSPSH-së për të fituar Statusin e Anëtarit me të drejta të plota pranë BSPSH-së.