Shkodër, BSPSH dy takime për çmimin e energjisë

Print
Shkoder 03 S Shkoder 04 S Shkoder 05 S
Shkoder 06 S Shkoder 02 S