Seminar mbi turizmin ne Shqiperi

Print
There are no translations available.

Berat, 14 Nëntor 2011

Në këtë aktivitet merrnin pjesë 21të rinj sindikalistë, kryesisht të rinj të  kualifikuar për të punuar në fushën e turizmit, si dhe  drejtues të sindikatave të rajonit të Beratit . Nëpërmjet temave të përgatitura trajtuan probleme të organizimit dhe funksionimit të sindikatave në vendin tonë, njohjen e pjesëmarrësve me  të drejtat  që kanë  punëmarrësit në vendin tonë , të cilat  burojnë  nga legjislacioni aktual të marrëdhënieve të punës, si  Kodi i Punës , Ligji për sigurimet shoqërore e shëndetësore, si dhe aktet e tjera nënligjore , Gjithashtu, nga sindikatat italiane të Rajonit të Lombardisë u zbërthyen materiale lidhur me turizmin, rëndësinë e tij për ekonominë e një vendi, për sindikatat e turizmit të Italisë, etj.

SEMINAR FINANCUAR NGA PROJEKTI ITALIAN