Shkolla Sindikale e BSPSH-së

Print
There are no translations available.

Shkolla Sindikale e BSPSH-së është një institucion që ofron shërbime për edukimin e strukturave sindikale dhe anëtarësisë së BSPSH-së. Ajo filloi veprimtarinë e saj në shtator të vitit 2011, me inisiativën e Presidentit të BSPSH-së, zotit Gëzim Kalaja dhe është pjesë e strukturave të BSPSH-së.
Veprimtaria e Shkollës Sindikale të BSPSH-së zhvillohet në bazë të parimit të ligjshmërisë, të përmbushjes me korektësi të detyrës, të zbatimit të rregullave të etikës, të disiplinës në punë, si dhe të bashkëpunimit në kryerjen e detyrave të ngarkuara. Për promovimin e saj u organizua një takim me strukturat drejtuese të BSPSH-së , si edhe të federatave. Mënyrat e bashkëpunimit me strukturat organizative të BSPSH-së parashikohen në një Rregullore të veçantë, si dhe në akte të tjera normative, që nxirren nga Presidenti i BSPSH-së për këtë qëllim.

Shkolla Sindikale e BSPSH-së disponon:

Shkolla Sindikale e BSPSH-së ka organikën e saj ku bëjnë pjesë:
  1. Drejtues i shkollës
  2. Specialist, lektor për edukimin sindikalist, si dhe për administrimin e mirëmbajtjen e bibliotekës së shkollës.
  3. Specialist, lektor për edukimin në fushën ekonomike, nxjerrjen dhe përpunimin e statistikave në shërbim të politikave dhe strategjive të BSPSH-së.
  4. Rrjeti i lektorëve të BSPSH-së
  5. Rrjeti i lektorëve të federatave
  6. Rrjeti i lektorëve të rajoneve
Last Updated ( Thursday, 14 June 2012 10:25 )